ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1. Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Psychologisch Adviesbureau Pad-Vinder (vanaf nu ingekort als Pad-Vinder) een overeenkomst heeft afgesloten.

1.2. Onder “opdracht” wordt verstaan: de overeenkomst, waarbij Pad-Vinder zich verbindt aan opdrachtgever zijn diensten te verlenen en opdrachtgever zich verbindt de daaraan verbonden kosten te betalen.

1.3. Onder “het werk” wordt verstaan: de ingevolge de aanvaarding van de opdracht door Pad-Vinder te leveren diensten / uit te voeren werkzaamheden.

2. Toepasselijkheid

2.1. Elke bepaling in deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle diensten die worden geleverd door Pad-Vinder, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken.

2.2. Aan opdrachtgever wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden beschikbaar gesteld via de website en een link in de e-mail ter bevestiging van de aanvaarding van de opdracht (zie 3.2.1).

2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Totstandkoming van de opdracht

3.1. Alle aangeboden diensten zijn vrijblijvend en geldig tot 1 maand na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Een overeenkomst / opdracht voor een studie- of beroepskeuzetraject of een los intelligentieonderzoek tussen Pad-Vinder en de opdrachtgever komt tot stand door een mondelinge of schriftelijke aanvaarding van de opdrachtgever.

3.2.1 Na de mondelinge of schriftelijke aanvaarding ontvangt de opdrachtgever per e-mail een bevestiging van de aanvaarding, de gemaakte afspraken en de factuur.

3.3 De duur van de opdracht is afhankelijk van de beschikbaarheid van Pad-Vinder en opdrachtgever.

4. Uitvoering van het werk

4.1. Studie- of beroepskeuzetrajecten of intelligentieonderzoeken van Pad-Vinder zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van alle verstrekte gegevens.

4.2 Het werk zal door Pad-Vinder naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd worden. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

4.3. Pad-Vinder houdt zich aan de professionele gedragsregels van het Nederlands Instituut van Psychologen (het NIP), waaronder de beroepsethische code. Zie: https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/

4.4. Pad-Vinder is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

4.5 De opdrachtgever zal zonder toestemming van Pad-Vinder aan derden geen mededelingen doen over de inhoud van rapporten of adviezen aan derden, niet vallende binnen het kader van de opdracht.

4.6. Pad-Vinder kan in overleg met de opdrachtgever de adviseur wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

4.7 In geval van overmacht is Pad-Vinder gerechtigd om de uitvoering daarvan zolang op te schorten tot de overmacht veroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet, zonder dat de opdrachtgever rechten kan doen gelden op schadevergoeding van welke aard dan ook.

4.8. De door Pad-Vinder verrichte prestaties, tot het moment dat de overmacht situatie zich voordoet, dienen door de opdrachtgever gehonoreerd te worden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.

5. Klachten

5.1. Klachten inzake de door Pad-Vinder verrichte werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, nadat opdrachtgever op de hoogte is, althans redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn, rechtstreeks, gespecificeerd en schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven aan Pad-Vinder kenbaar te zijn gemaakt.

5.2. Klachten inzake de facturen dienen binnen tien dagen na verzenddatum schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven in het bezit van Pad-Vinder te zijn.

5.3. Indien blijkt dat een klacht gegrond is, zal Pad-Vinder zoveel mogelijk zorgdragen voor een adequate oplossing, in overleg met de opdrachtgever. Een dergelijke oplossing kan nimmer leiden tot een verdergaande aansprakelijkheid dan neergelegd in artikel 6 van deze voorwaarden.

5.4. Het indienen van klachten ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens Pad-Vinder. Het bepaalde in artikel 10 blijft onverkort gehandhaafd.

 6. Aansprakelijkheid

6.1. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht door Pad-Vinder, is deze per gebeurtenis voor die directe schade aansprakelijk tot maximaal het verschuldigde factuurbedrag.

6.2. De opdrachtgever vrijwaart Pad-Vinder uitdrukkelijk van verdergaande schade-vergoedingseisen, zowel van hemzelf als van derden. Bedrijfsschade bij de opdrachtgever c.q. derde, wordt in ieder geval volledig uitgesloten.

6.3. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een verval-termijn van één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever zijn vervallen.

7. Tussentijdse beëindiging en / of annulering van de opdracht

7.1 Indien tot tussentijdse beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever heeft Pad-Vinder recht op compensatie tot aan het (gehele) factuurbedrag.

7.2. Voor een opdracht als een studie- of beroepskeuzetraject of intelligentieonderzoek geldt de volgende annuleringsregeling:

7.2.1. In het geval van het annuleren van een losse afspraak zoals een betaald intakegesprek of in een traject of intelligentieonderzoek binnen 24 uur geldt een vergoeding tegen het dan geldende uurtarief en compensatie voor eventuele (additionele) kosten. Dit geldt ook in het geval dat de opdrachtgever helemaal niet verschijnt (noshow) of 20 minuten of later dan het afgesproken tijdstip arriveert. Als iemand 20 minuten of later arriveert kan Pad-Vinder tevens besluiten dat het gesprek geen doorgang kan vinden.

7.2.2. Als een deadline voor het maken van psychologische testen en/of het maken van de eindopdracht wordt overschreden, waardoor een sessie de volgende dag niet door kan gaan, dan wordt deze sessie volledig in rekening gebracht.

7.3. Pad-Vinder behoudt zich het recht voor de overeenkomst éénzijdig te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten indien opdrachtgever:

7.3.1. de betalingsverplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;

7.3.2. een besluit neemt tot liquidatie en / of stilleggen van zijn onderneming;

7.3.3. het vrije beheer over zijn vermogen verliest of wanneer opdrachtgever een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden.

7.4. Bij beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in lid 7.3. zijn alle vorderingen op opdrachtgever terstond opeisbaar en is Pad-Vinder daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en / of rente. Het rente percentage heeft hierbij de hoogte van de wettelijke rente.

8. Tarieven en betaling

8.1 De geoffreerde tarieven zijn inclusief BTW en alle kosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en exclusief rentekosten. Voor zover de kosten niet zijn inbegrepen, kunnen zij apart worden doorberekend.

8.2 De geoffreerde tarieven bevatten geen vergoeding voor een eventueel aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar in de zin van artikel 406, lid 2, Boek 7 Burgerlijk Wetboek, tenzij hiervan uitdrukkelijk melding wordt gemaakt, ongeacht of een dergelijk bijzonder gevaar behoort tot de risico’s die de bedrijfsvoering van Pad-Vinder naar zijn aard meebrengt.

8.3 Studie – of beroepskeuzetrajecten of intelligentieonderzoek met een vastgesteld aantal gesprekken worden vooraf en ineens gefactureerd. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur). De factuur dient binnen 10 dagen na dagtekening volledig voldaan te zijn.

8.4 Na deze vervaldatum zal de wettelijke rente door opdrachtgever aan Pad-Vinder verschuldigd zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is.

8.5 Indien betaling van een factuur niet binnen de geldende termijn is ontvangen dan kan Pad-Vinder rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens opdrachtgever nemen. Opdrachtgever is in zulk een geval gehouden tot betaling van de door Pad-Vinder te maken (buiten) gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op tenminste 15% (exclusief BTW) van de te betalen hoofdsom, met een minimum van € 175,=. In het geval opdrachtgever consument is, geldt een minimum van € 75,=.

8.6 Iedere betaling door de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de verschuldigde interest, alsmede de door Pad-Vinder gemaakte invorderingskosten en worden in mindering gebracht op de openstaande factuur.

9. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met opdrachtgever gesloten, is het Nederlands recht van toepassing.

10. Geschillen

Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van een zodanige overeenkomst, zullen ter keuze van Pad-Vinder worden beslist door de rechter die bevoegd is in haar vestigingsplaats, tenzij zij het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtgever wenst te brengen.