PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Guido Cobelens

Onderneming: Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder

Postadres: Loggerstraat 57, 1503 KB Zaandam

E-mail: guido@pad-vinder.nl

Mobiel: +31 (0)633087097

KvK-nummer: 53055756

Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder, waaronder https://www.pad-vinder.nl

Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder om de overeenkomst uit te voeren.

Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

– voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

– voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan guido@pad-vinder.nl

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

– in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 7 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

– in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar guido@pad-vinder.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Psychologisch Adviesbureau Pad-Vinder gebruikt alleen analytische cookies (Google Analytics) die geen inbreuk maken op je privacy. Hier is een bewerkersovereenkomst met Google voor afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. De functie ‘gegevens delen’ is uitgezet. Er wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Het staat Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Psychologisch adviesbureau Pad-Vinder.